Om vores spildevand

Spildevandet transporteres - enten med slamsuger fra din septiktank eller via vores 2.400 km kloakledninger - fra vores kunder til et af vores renseanlæg, hvorefter det bliver renset og ledt videre til et vandløb eller til havet. Slam fra spildevandsrensningen forsøger vi at gøre nyttigt ved at bortskaffe det til jordbrugsformål.

Bestil en rundtur på renseanlægget

Vær opmærksom på, at ved besøg på et renseanlæg må I ikke efterfølgende besøge et vandværk på grund af forureningsrisiko. 

Skoleklasser, foreninger og lignende grupper kan bestille en rundtur på vores renseanlæg.

Vi har valgt at vi afholder rundvisninger på Renseanlæg Nord (Varde), Vest (Esbjerg) og Syd (Ribe). Hvis der skulle være et særligt ønske om en rundvisning til et af vore andre værker, kan I henvende jer i vores kundeservice.

Er der et emne, I har arbejdet med, og som I gerne vil have inddraget i turen rundt, må I meget gerne skrive dette i kommentarfeltet.

Af sikkerhedsmæssige årsager - og for formidlingens skyld - anbefaler vi, at gruppens størrelse består af max 30 personer.

Spildevandsrensning

I hovedtræk foregår spildevandsrensning ved at spildevandet pumpes ind på renseanlægget, hvor det først ledes gennem en rist. Her frasorteres større dele så som bind, engangsvaskeklude og vatpinde.

Derefter ledes spildevandet gennem et sandfang, hvor fedt og olie flyder ovenpå og sand bundfældes. Herefter ledes spildevandet til biologitankene, hvor kvælstofforbindelser via bakteriel omsætning omdannes til frit kvælstof.

Efter yderligere bundfældning og recirkulation er spildevandet renset, så indholdet af forurenende stoffer overholder kravene i anlæggets udledningstilladelse.

Spildevandsslam
Som affaldsprodukt fremkommer der slam ved rensningen. Slammet bortskaffes typisk til landbrugsjord, men inden da afvandes det ved centrifugering eller i et slammineraliseringsanlæg.

En del pumpes på rådnetanke og der udvindes biogas heraf. Biogassen omsættes til el – og varmeenergi, som sælges. Restproduktet bliver ligeledes kørt på landbrugsjord.

Du kan læse meget mere om spildevandsrensning på vandetsvej.dk 

Renseanlæg i Esbjerg Kommune

Renseanlæg Vest
Vognsbøl Engvej 7
6700 Esbjerg
Dimensioneret til: 290.000 PE

Renseanlæg Vest er et avanceret mekanisk-biologisk-kemisk renseanlæg. Det renser spildevandet fra den vestlige del af Esbjerg Kommune i store træk afgrænset fra Hjerting og Bryndum mod NV til banelinjen i midtbyen og havnen. Anlæggets opførelse blev påbegyndt i 1950’erne og stod færdigt i slutningen af 50’erne, som et mekanisk renseanlæg. I forbindelse med Vandmiljøhandlingsplanen, som kom i 1987, begyndte ud- og ombygningen af anlægget. I 1993 stod det færdigt som et mekanisk - kemisk - biologisk anlæg. I 2004 er anlægget udbygget med en 4. blok til biologisk omsætning af næringsstoffer.

 


 

Renseanlæg Øst
Mådevej 52
6700 Esbjerg
Dimensioneret til: 125.000 PE

Renseanlæg Øst er et mekanisk-kemisk-biologisk renseanlæg. Det renser spildevandet fra den østlige del af Esbjerg Kommune - Bramming, Tjæreborg, Hunderup og Sejstrup. I starten af 2017 vil også spildevandet fra Endrup og Vejrup komme hertil. Herudover renses spildevandet fra Fanø Kommune også på anlægget. Anlægget blev opført i 1970’erne og stod færdigt som et mekanisk renseanlæg 17. marts 1977. I 1987 blev anlægget ombygget til et mekanisk-kemisk-biologisk anlæg. Det stod færdig i 1993. 

 


 

Ribe Renseanlæg
Bjerrumvej 10
6760 Ribe 
Dimensioneret til: 25.000 PE

Ribe Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensesanlæg. Anlægget blev opført i år 1999. Det er et velfungerende renseanlæg med en god reservekapacitet. Anlægget modtager spildevand fra den sydlige del af Esbjerg Kommune og slam fra Gredstedbro Renseanlæg.

 


 

Bramming Nord Renseanlæg
Gabelsvej 22C
6740 Bramming 
Dimensioneret til: 8.000 PE

Bramming Nord Renseanlæg er et mekanisk og biologisk renseanlæg. Anlægget blev opført i 1975 og ombygget i 1992 og 2001, bl.a. med etablering af et slammineraliseringsanlæg, en ny procestank og ombygning af den eksisterende efterklaringstank. Ved Bramming Nord Renseanlæg er der bygget en stor pumpestation, der pumper spildevand til Renseanlæg Øst til rensning.

 


 

Gredstedbro Renseanlæg
Vilslevvej 7
6771 Gredstedbro
Dimensioneret til: 2.500 PE

Gredstedbro Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget har fået foretaget en ret omfattende renovering og udbygning i 2000-2001, hvor der bl.a. blev etableret ny forbehandling. 

 


 

Gørding Renseanlæg
Engvej 2
6690 Gørding
Dimensioneret til: 2.000 PE

Gørding Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget blev opført i år 2002. 

 


 

St. Darum Renseanlæg
Sviegade 47
St. Darum
6740 Bramming
Dimensioneret til: 1.600 PE

St. Darum Renseanlæg er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget blev opført i 1975 og ombygget i 2001. 

 


 

Mandø Renseanlæg
Midtvej 15 
6760 Ribe
Dimensioneret til: 320 PE

Mandø Renseanlæg er et velfungerende rodzoneanlæg.

Renseanlæg i Varde Kommune

Varde Renseanlæg
Ndr Boulevard 302
6800 Varde
Dimensioneret til: 32.000 PE

Renseanlægget blev opført i 1975 og udbygget i 1992. Det er Varde Kommunes største renseanlæg og renser vand fra Varde by, Orten, Tinghøj, Janderup, Billum og Kærup. Der til-pumpes spildevand fra hele Blåvandshuk området samt Oksbøl, via den store pumpestation i Oksbøl. Renseanlægget leder renset spildevand til Varde Å. I 2014 blev overfladebeluftning på renseanlægget udskiftet med bundbeluftning for at øge kapaciteten og samtidig spare på el. På Varde Renseanlæg håndteres opkoncentreret spildevandsslam fra Nr. Nebel, Outrup, Sig, Nordenskov og Agerbæk. Slammet afvandes på en dekanter, opmagasineres i slamlagerhal og køres på landbrugsjord som gødning ca. 2 gange om året.

 


 

Skovlund Renseanlæg
Rotvigvej 2B
6823 Ansager
Dimensioneret til: 23.500 PE

Renseanlægget blev taget i brug i 1992, og er Varde Kommunes andenstørste renseanlæg.  Det adskiller sig fra andre anlæg ved at have 5 separate indløb fra henholdsvis Skovlund by, Skovlund industri, Ansager (inkl. Starup/Tofterup), Tistrup og Ølgod. Renseanlægget leder renset spildevand til Grindsted Å, som er en del af Varde Å systemet. Til Skovlund renseanlæg er der et stort slammineraliseringsanlæg hvor slammet pumpes op og afvander ved naturlig afdræning og biologisk omsætning.

 


 

Nr. Nebel Renseanlæg
Tarmvej 221
6830 Nr. Nebel
Dimensioneret til: 9.100 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1976.  Nr. Nebel renseanlæg har skærperede krav til udledning af fosfor af hensyn til naturområderne i Ringkøbing Fjord. Renseanlægget behandler spildevand fra Nr. Nebel området, Nymindegab og fra sommerhusområdet i Houstrup.

 


 

Outrup Renseanlæg
Over Fiddevej 31
6855 Outrup
Dimensioneret til: 16.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1977 og udvidet i 1978 til den nuværende kapacitet.

 


 

Sig Renseanlæg
Karlsgårdevej 28
6800 Varde

Dimensioneret til: 3.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, der blev opført i 1987.

 


 

Nordenskov Renseanlæg
Kærgårdsvej 37
6800 Varde

Dimensioneret til: 4.500 PE

Renseanlægget i Nordenskov er bygget lidt anderledes end de øvrige renseanlæg i Varde Kommune. Det er bygget op med en efterklaringstank i midten, som så er omgivet af den biologiske behandling. Det er dog stadig et mekanisk og biologisk anlæg. Anlægget blev udvidet i henholdsvis 1997 og 1999.

 


 

Årre Renseanlæg
Galthovedvej 2
6818 Årre

Dimensioneret til: 4.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1988. Renseanlægget modtager spildevand fra Grimstrup (Esbjerg Kommune), foruden spildevand fra Årre og Rousthøje. Årre Renseanlæg har et mindre slammineraliserinsanlæg.

 


 

Agerbæk Renseanlæg
Fåborgvej 84
6753 Agerbæk
 

Dimensioneret til: 3.000 PE

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som er et ældre anlæg og ombygget til nuværende form i 1996.

PE står for Person ækvivalenter, men det er nok nemmere at huske, hvis det stod for Personlige Enheder. PE betegner den mængde spildevand, som et renseanlæg kan rense. Hvis et renseanlæg er dimensioneret til fx 16.000 PE vil sige, at det kan rense spildevandet for 16.000 personer.

Del siden:
Vent venligst...